De Sluizenloop Nieuwegein 2022 is net geweest.

Deelnamereglement

A. Definities

Begeleider
Een ouder/verzorger die een Deelnemer aan de Kinderloop c.q. een Deelnemer aan de Jeugdloop op het parcours begeleidt.

Chip
Een kunststof kaartje waarop het door de Organisator aan de Deelnemer toegekende nummer is vermeld en waarin zich een chip bevindt die m.b.v. radiogolven kan worden gedetecteerd.

Deelnemer
Iemand die zich heeft ingeschreven c.q. zich heeft laten inschrijven voor deelname aan het Evenement, voor wie het verschuldigde inschrijfgeld volledig is voldaan en wiens deelname door de Organisator per e-mail c.q. door overhandiging van een startnummer en chip is bevestigd.

Evenement
De Sluizenloop Nieuwegein 2022, kortweg Sluizenloop.

Jeugdloop
Het gedeelte van het Evenement bedoeld voor kinderen in de groepen 5 t/m 8 (de bovenbouw) van een basisschool.

Kinderloop
Het gedeelte van het Evenement bedoeld voor kinderen in de groepen 1 t/m 4 (de onderbouw) van een basisschool.

Organisator
Atverni, de atletiekvereniging van Nieuwegein, gevestigd op het adres Sportpark Galecop 6, 3438 HX te Nieuwegein en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40479889.

Startnummer
Een stuk waterbestendig papier (bijvoorbeeld Varibib of Tyvek) waarop het door de Organisator aan de Deelnemer toegekende nummer is vermeld.

 

B. Toepassing

Voor gevallen waarin dit deelnamereglement niet voorziet, is het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing.

 

C. Inschrijving

Iemand die aan het Evenement wil deelnemen dient zich in te schrijven c.q. zich te laten inschrijven. Dat kan tot twee dagen voor het Evenement m.b.v. de menuoptie ‘Inschrijven’ op de website van het Evenement (voorinschrijving) of door op de dag van het Evenement in het inschrijfbureau een inschrijfformulier in te vullen en in te leveren (nainschrijving).

Door zich in te schrijven c.q. zich te laten inschrijven, verleent de Deelnemer de Organisator toestemming tot gebruik van zijn/haar persoonsgegevens. De Organisator gebruikt die persoonsgegevens om de deelname van de Deelnemer per e-mail te bevestigen, de Deelnemer per e-mail nieuwsbrieven over het Evenement en andere door de Organisator georganiseerde loopevenementen te sturen, de uitslag te publiceren, de Deelnemer zo nodig zijn/haar ereprijs te sturen en de Deelnemer zo nodig te vragen zijn/haar Chip alsnog in te leveren. Het beleid van de Organisator m.b.t. persoonsgegevens is te vinden m.b.v. de menuoptie ‘Persoonsgegevens’ op de website van het Evenement.

Indien een Deelnemer om welke reden dan ook afziet van deelname heeft hij/zij geen recht op restitutie van (een deel) van het inschrijfgeld.

Bij uitzonderlijke omstandigheden zoals een bevel tot ontruiming of toegangsverlening, brand, instorting, een ongeval of extreem weer, heeft de Organisator de plicht het Evenement uit te stellen, te onderbreken of af te gelasten. In dat geval heeft de Deelnemer geen recht op restitutie van (een deel) van het inschrijfgeld.

De Organisator kan te allen tijde besluiten het parcours, de starttijd, de startlocatie en/of de finishlocatie te wijzigen. Ook in dat geval heeft de Deelnemer geen recht op restitutie van (een deel) van het inschrijfgeld.

 

D. Leeftijdsgrenzen

De Deelnemer aan de Kinderloop dient op de dag van het Evenement ten minste 4 jaar en ten hoogste 7 jaar oud te zijn.

De Deelnemer aan de Jeugdloop dient op de dag van het Evenement ten minste 8 jaar en ten hoogste 11 jaar oud te zijn.

De Deelnemer aan de wedstrijd- en recreatieloop van 5 km dient op de dag van het Evenement ten minste 12 jaar oud te zijn.

De Deelnemer aan de wedstrijd- en recreatieloop van 10 km dient op de dag van het Evenement ten minste 16 jaar oud te zijn.

 

E. Categorieën

De Organisator deelt de Deelnemer aan de Kinderloop in op basis van zijn/haar geslacht. De volgende categorieën worden onderscheiden:

GeslachtLeeftijdCategorieGeslachtLeeftijdCategorie
Jongen4-7JMeisje4-7M

De Organisator deelt de Deelnemer aan de Jeugdloop in op basis van zijn/haar geslacht. De volgende categorieën worden onderscheiden:

GeslachtLeeftijdCategorieGeslachtLeeftijdCategorie
Jongen8-11JMeisje8-11M

De Organisator deelt de Deelnemer aan de wedstrijd- en recreatieloop van 5 km in op basis van zijn/haar geslacht en leeftijd op de dag van het Evenement. De volgende categorieën worden onderscheiden:

GeslachtLeeftijdCategorieGeslachtLeeftijdCategorie
Man12-44MSENVrouw12-44VSEN
Man45-54M45Vrouw45-54V45
Man55 en ouderM55Vrouw55 en ouderV55

De Organisator deelt de Deelnemer aan de wedstrijd- en recreatieloop van 10 km in op basis van zijn/haar geslacht en leeftijd op de dag van het Evenement. De volgende categorieën worden onderscheiden:

GeslachtLeeftijdCategorieGeslachtLeeftijdCategorie
Man16-44MSENVrouw16-44VSEN
Man45-54M45Vrouw45-54V45
Man55 en ouderM55Vrouw55 en ouderV55

De Deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de hem/haar door de Organisator toegekende indeling juist is. De Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de Deelnemer.

 

F. Startnummers

De Deelnemer dient op de dag van het Evenement zijn/haar Startnummer af te halen in het inschrijfbureau. Het Startnummer is persoonsgebonden en mag alleen na toestemming van de Organisator aan iemand anders worden overgedragen.

De Deelnemer dient het Startnummer op de borst te bevestigen m.b.v. de door de Organisator verstrekte veiligheidsspeldjes. Het Startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het door de Organisator aan de Deelnemer toegekende nummer en andere erop afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Het Startnummer mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden stukken papier of ander materiaal te dragen anders dan het door de Organisator verstrekte Startnummer.

De Deelnemer wordt dringend verzocht eventuele medische gegevens op de achterkant van het Startnummer te vermelden.

De Organisator neemt de Startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins zijn uitgevallen.

 

G. Chips

De Organisator stelt de finishtijd en de tussentijden (indien van toepassing) van de Deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt d.m.v. een door de Organisator verstrekte Chip.

De Deelnemer dient op de dag van het Evenement zijn/haar Chip af te halen in het inschrijfbureau. De Chip is persoonsgebonden en mag alleen na toestemming van de Organisator aan iemand anders worden overgedragen.

De Chip moet met een door de Organisator verstrekte tie-wrap aan de veter van een schoen worden bevestigd. De Organisator kan de tijden van de Deelnemer alleen dan registreren indien deze de Chip op de juiste wijze draagt.

De Chip blijft eigendom van de Organisator. De Deelnemer moet de Chip na het passeren van de finish bij de Organisator inleveren.

 

H. Kleding

Het is niet mogelijk op de startlocatie kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in loopkleding naar de startlocatie te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt erop gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator wordt bewaakt.

 

I. Op het parcours

Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

Het is de Deelnemer verboden (huis)dieren, al dan niet aangelijnd, op het parcours mee te nemen.

Het is de Deelnemer verboden voorwerpen zoals buggy’s, babyjoggers, kinderwagens, spandoeken enzovoort op het parcours mee te nemen.

De Deelnemers aan de Kinderloop en de Deelnemers aan de Jeugdloop mogen zich op het parcours laten begeleiden door ten hoogste één Begeleider. Het is verboden zich op het parcours op welke andere manier dan ook te laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook.

De Deelnemers moeten er rekening mee houden dat het parcours niet volledig autovrij is. Zij moeten zich ook tijdens het Evenement op het gehele parcours houden aan de Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

De deelname aan het Evenement is op eigen risico en voor eigen verantwoording van de Deelnemers. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welk letsel of welke schade aan eigendommen van Deelnemers dan ook.

 

J. Instructies

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de Organisator behoren.

 

K. Diskwalificatie/Uit de wedstrijd halen

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit deelnamereglement, zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Het is de Deelnemer verboden tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

 

L. Uitslag

De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende ereprijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die ereprijs bestaat. De bruto tijd is de officiële tijd.

 

M. Tijdlimiet

Voor de Kinderloop geldt een tijdlimiet van 15 minuten.

Voor de Jeugdloop geldt een tijdlimiet van 30 minuten.

Voor de wedstrijd- en recreatieloop van 5 km geldt een tijdlimiet van 40 minuten.

Voor de wedstrijd- en recreatieloop van 10 km geldt een tijdlimiet van 1 uur 20 minuten.

Deelnemers die na het verstrijken van de tijdlimiet de finish passeren, worden niet in de uitslag opgenomen.

 

N. Herinneringsmedaille

Elke Deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille.

Een Begeleider ontvangt geen herinneringsmedaille.

 

O. Ereprijzen

Indien in een categorie tien of meer Deelnemers tijdig de finish halen, ontvangen de eerste drie Deelnemers ereprijzen.

Indien in een categorie vijf of meer (maar minder dan tien) Deelnemers tijdig de finish halen, ontvangen alleen de eerste twee Deelnemers ereprijzen.

Indien in een categorie minder dan vijf Deelnemers tijdig de finish halen, ontvangt alleen de eerste Deelnemer een ereprijs.

Een Deelnemer heeft geen recht op een ereprijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het deelnamereglement. Een toegekende ereprijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het deelnamereglement heeft gehandeld.