De Sluizenloop Nieuwegein vindt plaats op zondag 9 september 2018

Deelnamereglement Sluizenloop Nieuwegein

 • De inschrijving voor de Sluizenloop Nieuwegein is persoonsgebonden. Deelname is dus alleen mogelijk onder eigen naam en het startnummer dat met die naam correspondeert. Je kunt het startnummer alleen aan een ander geven als Atverni daarmee akkoord gaat en je daarvoor een vergoeding betaalt.
 • Wanneer je na voorinschrijving afziet van deelname en het inschrijfgeld al is geïncasseerd, heb je geen recht op teruggave.
 • Iedereen neemt deel voor eigen risico. Atverni aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of het beschadigen van persoonlijke eigendommen noch voor het oplopen van persoonlijk letsel tijdens de loop. Atverni aanvaardt die aansprakelijkheid alleen als zij grove schuld heeft aan het ontstaan van de schade of het letsel.
 • Deelnemers moeten er rekening mee houden dat het parcours niet volledig autovrij is. Zij moeten zich tijdens de loop houden aan de regels van de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Dit geldt niet als dat uitdrukkelijk is aangegeven in situaties waarin aan Atverni ontheffing verleend is.
 • Atverni behoudt zich het recht voor de route, de start- en/of finishtijden en/of de startplaatsen te wijzigen dan wel de loop geheel of gedeeltelijk af te gelasten als extreme weersomstandigheden, overmachtsituaties of calamiteiten dat redelijkerwijs noodzakelijk maken. Reeds ingeschreven deelnemers kunnen hun inschrijfgeld dan niet terugkrijgen en geen aanspraak maken op vergoeding van de eventuele (im)materiële schade. Als het evenement om één van bovengenoemde redenen wordt afgelast, stelt Atverni geen nieuwe datum vast.
 • De startnummers moeten goed leesbaar op de borst worden gedragen.
 • De uitslagen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst (bruto tijd).
 • De limiet op de 5 km bedraagt 40 minuten. De limiet op de 10 km bedraagt 1 uur 20 minuten.
 • De wedstrijdleiding mag deelnemers uit de race nemen als die naar haar oordeel waarschijnlijk buiten de limiet zullen finishen.
 • De wedstrijdleiding mag een deelnemer diskwalificeren en uit de wedstrijd halen.
 • De medische staf mag een deelnemer om medische redenen uitsluiten van (verdere) deelname.
 • Deelname aan de loop staat alleen open voor hardlopers.
 • Het is deelnemers niet toegestaan te lopen met een buggy, babyjogger of ander babyvervoermiddel. Het is ook niet toegestaan honden - al dan niet aangelijnd - mee te nemen. Ook mogen deelnemers zich niet laten begeleiden door een of meer personen per fiets of ander vervoermiddel tenzij zij daarvoor toestemming hebben van de wedstrijdleiding.
 • Door zich in te schrijven, verleent de deelnemer Atverni toestemming tot gebruik van zijn/haar persoonsgegevens. Atverni gebruikt die persoonsgegevens voor het per e-mail versturen van de deelnamebevestiging, het per e-mail versturen van nieuwbrieven over de Sluizenloop Nieuwegein en andere door Atverni georganiseerde loopevenementen, de publicatie van de uitslagen, het versturen van de niet-uitgereikte ereprijzen (bekers en/of medailles) en voor het terugvorderen van de niet-ingeleverde tijdmeetchips.
 • Vanaf het moment dat Atverni de definitieve uitslagen heeft gepubliceerd, alle niet-uitgereikte ereprijzen door hun winnaars zijn ontvangen en alle teruggevorderde tijdmeetchips door Atverni zijn ontvangen, bewaart Atverni alleen nog de persoonsgegevens die nodig zijn voor het per e-mail versturen van nieuwbrieven over de Sluizenloop Nieuwegein en andere door Atverni georganiseerde loopevenementen.
 • Het staat de deelnemer te allen tijde vrij om Atverni schriftelijk of per e-mail te vragen hem/haar niet langer nieuwsbrieven te sturen. Atverni zal aan een dergelijk verzoek altijd gehoor geven.
 • Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst, publicatie van de uitslagen en met publicatie van tijdens de Sluizenloop Nieuwegein gemaakte foto's en video's.
 • Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de Sluizenloop Nieuwegein zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 • Door mee te doen onderwerp je je als deelnemer aan dit reglement. Deelnemers die niet voldoen aan de voorschriften van het reglement worden gediskwalificeerd. Hun naam en tijd worden niet opgenomen in de klassementen.